Oliver Whittaker - Australia
Elena Sanchez Arrilaga - Spain
Maria Giulia Bellocci - Italy
ODTÜ Virtual Ring Tour